پروژه ها و خدمات در دست اجرا- Today’s Project

پروژه مطالعات مکانیک خاک فرمانیه تهران

پروژه مطالعات مکانیک خاک فرمانیه تهران

IMG_0041 IMG_0043 IMG_0057 IMG_0201

پروژه های ژئوتکنیک در سطح کشور

عملیات حفاری گمانه های شناسائی پروژه پایدار سازی ترانشه های مسکن مهر پردیس
عملیات حفاری مطالعات ژئوتکنیک بیمارستان ورامین
پروژه مطالعات ژئو تکنیک مخازن سنگ آهن گهر زمین سیرجان


پروژه برق منطقه ای گیلان- رشت