واحدهای آزمایشگاهی-Test Laboratory Units

آزمایشگاه شرکت پی آزما شامل بخش های مختلف کنترل کیفیت مصالح، مقاومت مصالح، ژئوتکنیک و آزمایشگاه شیمی می باشد. این واحدها با داشتن تکنسین های آموزش دیده و مجرب، انجام دقیق آزمایشات را طبق استاندارد و دستورالعمل های معتبر داخلی و خارجی بر عهده دارند.

5

2 1 3