نوع خدمات و توانمندیها-Qualifications&Skills

 • مطالعات ژئوتکنیک (مکانیک خاک) و ارائه گزارش و اخذ تأییدیه از نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها

 • ارائه لوگ حفاری (تعیین لایه های خاک) و طبقه بندی بافت زمین پروژه

 • استقرار آزمایشگاههای محلی در پروژه جهت کنترل کیفی مصالح (آزمایشهای دوره ای از مصالح بچینگ و تست مصالح ورودی به کارگاه)

 • نمونه برداری از بتن، تعیین اسلامپ و آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن

 • مغزه گیری از بتن، جداول و آسفالت و انجام آزمایشهای مورد نیاز (تست مقاومت فشاری مغزه و غیره)

 • ارائه گزارش طرح اختلاط بتن و آسفالت با مصالح موردنظر و پیشنهاد انتخاب معدن مناسب

 • ساخت آزمونه های بتنی با استفاده از افزودنی مجاز و ارائه پیشنهاد مناسب افزودنی های بتن

 • نمونه برداری از مصالح و انجام آزمایشهای آزمایشگاهی

 • انجام کلیه آزمونهای آزمایشگاهی و صحرایی (فنی و مهندسی) شامل:

 • آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی سیمان

 • آزمایش کشش و خمش میلگرد و تعیین رده میلگرد

 • آزمایش ارزش ماسه ای (SE)

 • آزمایش دانه بندی مصالح و هیدرومتری

 • انجام کلیه آزمایشهای شیمی خاک و آب و تعیین PH،CL,SO3

 • آزمایش SPT (نفوذ مخروط استاندارد) دستی و ماشینی

 • آزمایش دانسیته در محل و تعیین دانسیته نسبی طرح در پروژه های راهسازی (تعیین درصد کوبیدگی)

 • تست جوش ( بازدید چشمی VT – رنگهای نافذ PT – اولتراسونیک UT )

و آزمایشات دیگر …