معرفی اعضاء-Members

 1- آقای مهندس عطاءاله کاظمی با سمت مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پی آزما کاوان شالوده

Ata Kazemi-Geological Engineer

متولد ۱۳۴۷ دارای ۲۵ سال سابقه کاری در زمینه ژئوتکنیک، کنترل کیفی و مقاومت مصالح

دارای مدرک فوق لیسانس ژئومرفولوژی از دانشگاه تهران مرکز و لیسانس مهندسی زمین شناسی از دانشگاه کرمان

scan0011 scan0001 scan0003 scan0004 scan0005 scan0006 scan0007 scan0008 scan0009 04

۲- آقای مهندس مهدی نجفی

Mehdi Najafi-Geotechnical Engineer

متولد ۱۳۶۵ دارای ۵سال سابقه کاری در زمینه ژئوتکنیک، کنترل کیفی و مقاومت مصالح

دارای مدرک فوق لیسانس عمران- ژئوتکنیک (مکانیک خاک) از دانشگاه زنجان و لیسانس مهندسی عمران-عمران از دانشگاه سمنان

YB64eQ798UTLJQNftF7dfVY8f8Ky1YCBV2R66F9R3d774H9L copy

2r663FD6FXV4hbJJUJb0ED2A copyfdVJQEhrNtbCC2JSUb0bUB33

KXfF182UaJYT8Nf6WN8PNb22

۳- آقای مهندس حسین جوانمرد با سمت مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پی آزما کاوش ابنیه

Hosein Javanmard-Geotechnical Engineer

متولد ۱۳۴۹ دارای ۲۰ سال سابقه کاری در پروژه های عمرانی و ژئوتکنیکی

دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی عمران-خاک و پی از دانشگاه علم و صنعت ایران

New Doc 205_2New Doc 209_1