سایتهای مرتبط-Related Links

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

www.tceo.ir

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

http://maskan.mrud.ir/Portal/Home/

دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی (اسامی شرکتهای آزمایشگاهی تأیید صلاحیت شده مورد تأیید شهرداری ها و نظام مهندسی)

http://maskan.mrud.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b69c7a03-9d28-44ff-a476-5e61340da4f3

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (نظام فنی و اجرایی کشور)

http://tec.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=24cddfab-d2f8-4ff9-a473-2176d7a24686

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور (ساجات)

http://sajar.mporg.ir/

شهرداری تهران

http://www.tehran.ir/