درباره ما-About Us

این مجموعه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ با شرکت مهندسین مشاور پی آزما کاوان آغاز و نسبت به ارائه خدمات آزمایشگاهی شامل مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح، خاک، بتن و آسفالت و استقرار آزمایشگاههای محلی در بسیاری از پروژه های دولتی و شخصی سراسر کشور آغاز نمود.

در همین راستا  با توجه به تنوع فعالیت ها و ایجاد پتانسیل های جدید در ارائه خدمات ژئوتکنیک و کنترل کیفی مصالح در سال ۱۳۹۲ با تغییر سهامداران و کادر اجرائی، تأمین تجهیزات مناسب آزمایشگاهی و نفرات مجرب از مقطع کارشناسی تا دکتری و استفاده از پتانسیل های علمی برخی از اساتید دانشگاهی مرتبط با امور فوق الذکر پس از اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت امور عمرانی استانداری تهران با نام شرکت پی آزما کاوان شالوده نسبت به ادامه خدمات اقدام نموده است.

همچنین از سال ۱۳۹۳ شرکت پی آزما کاوش ابنیه بعنوان هلدینگ این شرکت تأسیس و پس از اخذ پروانه اشتغال بکار با پایه ژئوتکنیک از اداره راه و شهرسازی استان تهران در زمینه خدمات آزمایشگاهی نسبت به ارائه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در حوزه های شهری استان تهران برابر بخشنامه معاونت سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی اقدام نموده است.

 با آرزوی بهبود کیفیت ساخت پروژه های عمرانی کشور

هیئت مدیره شرکت